BejelentésSzegedi Látássérültek oldala
Frissítve: 2014.október 22.

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
FOGYATÉKOSOK KEDVEZMÉNYEI:

-------------------------------------------

Tisztelettel szeretném jelezni, hogy az áram és gázszámlákkal kapcsolatos jogszabályváltozások fokozott védelmet biztosítanak a fogyatékossággal élő fogyasztóknak.

A fogyatékossággal élőket különleges bánásmódban kell részesíteni és ezt hatványozottan érvényre kell juttatni a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeik intézése során. Fontos garanciát jelent az a rendelkezés, amely szerint még fizetési késedelem vagy nemfizetés esetén sem lehet kikapcsolni azt a fogyasztót, akinek az egészségét vagy az életét veszélyezteti a szolgáltatásból való kikapcsolás vagy annak megszakadása. Fogyatékossággal élő fogyasztónak számít a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy, valamint az a személy, akinek az életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti a szolgáltatásból való kikapcsolás vagy annak megszakadása.

[273/2007. (X.19.) Kormányrendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

(módosítva 2011. július elsejei hatállyal)

E Kormányrendelet „Védendő fogyasztókra vonatkozó részletes szabályok” cím alatt, a 33-36. §-okban rendelkezik a fogyatékossággal élők esetében alkalmazandó különös bánásmódról]

Még több információért és hasznos tudnivalóért érdemes felkeresni az internetes Családi Tudakozót

www.csaladitudakozo.hu

-------------------------------------------

A múzeumi belépőkről:

A Kormány 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelete a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról.

A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)?(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:

a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),

c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),

d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,

e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja,

f) közoktatásban dolgozó pedagógus,

g) a 70. életévét betöltötte.

(2) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:

a) a 26. életévét még nem töltötte be,

b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).

(3) A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:

a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,

b) 62 év felett,

c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok "Ptk. 685. § b) pontja szerinti" közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével.

(4) A Magyar Köztársaság állami ünnepéről szóló 1991. évi VIII. törvény 1. §-ában meghatározott nemzeti ünnepeken, állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.

2. § Az R. 2. § (6) bekezdésében a "fenntartója" szövegrész helyébe a "vezetője" szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

-------------------------------------------

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJKEDVEZÉNYEK

IGÉNYLŐLAP

-------------------------------------------

Új hatósági igazolványok – utazási kedvezmény igénybevételéhez

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007.(IV.25.) Korm. rendelet értelmében utazási kedvezmény igénybevételére jogosult – többek között –

- aki vakok személyi járadékában,

- aki fogyatékossági támogatásban, valamint

- aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Az utazási kedvezmény igénybevételéhez a Magyar Államkincstár igazolja a felsorolt ellátásokra való jogosultságot, melyről hatósági igazolványt állít ki.

A Kincstár 2010. július 1-jéig postai úton, tértivevényes küldeményként juttatja el a jogosultak részére az új formátumú igazolványt, mely igazolvány plasztik alapú és azon kívül, hogy sorszámmal ellátott, hamisítás és másolás elleni védelemmel is rendelkezik. Az új igazolványok kibocsájtásával a régiek érvényüket vesztik.

Aki a fenti ellátás valamelyikében részesül, és 2010. július 20-ig nem kapja meg az új igazolványt és igényt tart rá, szíveskedjen jelezni a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság családtámogatási és szociális ellátási irodáinak ügyfélszolgálatán, vagy a következő telefonszámokon: 06-1-452-2910, 06-20-881-9535, 06-30-344-0045, 06-70-460- 9005.

A fenti Kormányrendelet 2010. július 1-jétől történő módosítása révén a kedvezmény igénybevételére sorszámozott hatósági igazolvány birtokában kerülhet sor, melyhez a kedvezmény érvényesítésekor az igazolvány mellé személyi igazolvány vagy egyéb személyazonosságot igazolvány felmutatása is megkövetelhető.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2010. július 1-jét követően külön kérelem nélkül a fenti ellátásokat megállapító határozattal egyidejűleg kerül megküldésre, ezért az ügyfélszolgálati helyeken ezen típusú igazolvány kiadására nincs lehetőség.

Budapest, 2010. június

Családtámogatási Főosztály

Utazási kedvezmény

-------------------------------------------
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!